chinesische Weisheiten
Wu Ti Laotse
Tschen Tschiju Tschu-Li
Meng-Tse Laotse